Personalliggare, vad är nu detta?

Från den 1 januari 2007 gäller en ny lag (föreskrift SKVFS 2006:22) om att personalliggare skall föras i näringsverksamhet som avser restaurang och hårvård. Med restaurang avses även pizzabutiker, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök. Personalliggaren får föras manuellt eller elektroniskt. Förs liggaren manuellt skall den vara i bunden form med förnumrerade sidor och föras…

Dom – bokslut kan ändras senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång!

En enskild näringsidkare hade kalenderår som räkenskapsår. 2003-12-29, lämnade näringsidkaren in en ändrad deklaration för taxeringsåret 2003 då näringsidkaren vid en efterkontroll av deklarationen hade upptäckt att avskrivningarna på inventarier kunde öka. Räkenskapsenlig avskrivning är kopplad till att motsvarande avskrivning sker i bokslutet. Enligt 6 kap 10 § bokföringslagen ska årsbokslut färdigställas så snart det…

Omvänd momsskyldighet inom byggsektorn träder i kraft!

Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet 2006-11-30 framgår det att omvänd momskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn träder i kraft 1 juli 2007 (Prop. 2005/06:130). Begreppet omvänd skattskydlighet betyder att det är köparen som redovisar momsen för tjänsten och inte säljaren. För mera information till Er som berörs – kontakta Er redovisningskonsult i god tid.

Europeiska Unionens etableringsfrihet ger rätt till företag i skatteparadis!

EG domstolen avkunnade en dom (C-196/04) den 12 september 2006 i ett mål som behandlade frågan om medlemsstaternas nationella skattelagstiftning mot skatteparadis kan inskränka rätten till etableringsfrihet som är en av grund pelarna i begreppet den fria rörligheten. Många medlemsstater har en speciell lagstiftning som skall ta bort fördelarna att personer eller företag etablerar verksamhet…