Företagsgruppens operativa verksamhet bedrivs från Gibraltar där gruppens grundare, Alexander E. Broch, är verksam sedan 1998 och driver Europé Advisers Ltd. Ett bolag som tillhandahåller juridiska tjänster inom europeisk och skandinavisk rätt. Broch har företrätt många klienter genom åren i rättsprocesser hos nationella domstolar, EG-domstolen och i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

”Skatteombudsmannen”

Stiftelsen skatteombudsmannen – Halvar Alvgards Stiftelse är en ny stiftelse som har sitt fokus på att motverka rättsövergrepp. Så här omtalar stiftelsen sig själv: Konkurs. Skattetillägg. Social utfrysning. Det kan bli följderna för den som drabbas av en orättfärdig skatterevision från Skatteverkets sida. Eftersom Skatteverket aldrig upplyser företagaren om dennes rättigheter i samband med skatterevisionen,…

Kvartalsmoms införs från 1 januari 2008 för vissa företag

Riksdagen har i december 2007 antagit Regeringens proposition (2007/08:25) om förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor. Klienters inlämningstidpunkter för redovisningsuppdrag till byrån ändras inte på grund av momsförändringarna I korthet betyder propositionen att företag som har ett beräkningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import uppgår till högst 40 miljoner kronor per år kommer redovisa sin…

Personalliggare, vad är nu detta?

Från den 1 januari 2007 gäller en ny lag (föreskrift SKVFS 2006:22) om att personalliggare skall föras i näringsverksamhet som avser restaurang och hårvård. Med restaurang avses även pizzabutiker, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök. Personalliggaren får föras manuellt eller elektroniskt. Förs liggaren manuellt skall den vara i bunden form med förnumrerade sidor och föras…

Dom – bokslut kan ändras senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång!

En enskild näringsidkare hade kalenderår som räkenskapsår. 2003-12-29, lämnade näringsidkaren in en ändrad deklaration för taxeringsåret 2003 då näringsidkaren vid en efterkontroll av deklarationen hade upptäckt att avskrivningarna på inventarier kunde öka. Räkenskapsenlig avskrivning är kopplad till att motsvarande avskrivning sker i bokslutet. Enligt 6 kap 10 § bokföringslagen ska årsbokslut färdigställas så snart det…

Omvänd momsskyldighet inom byggsektorn träder i kraft!

Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet 2006-11-30 framgår det att omvänd momskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn träder i kraft 1 juli 2007 (Prop. 2005/06:130). Begreppet omvänd skattskydlighet betyder att det är köparen som redovisar momsen för tjänsten och inte säljaren. För mera information till Er som berörs – kontakta Er redovisningskonsult i god tid.

Europeiska Unionens etableringsfrihet ger rätt till företag i skatteparadis!

EG domstolen avkunnade en dom (C-196/04) den 12 september 2006 i ett mål som behandlade frågan om medlemsstaternas nationella skattelagstiftning mot skatteparadis kan inskränka rätten till etableringsfrihet som är en av grund pelarna i begreppet den fria rörligheten. Många medlemsstater har en speciell lagstiftning som skall ta bort fördelarna att personer eller företag etablerar verksamhet…

Vad är en Trust?

Begreppet ”trust” härrör från angloamerikansk rätt och företer vissa likheter med de svenska fideikommiss- och stiftelseinstituten. En trust bildas vanligen genom ett avtal, enligt vilken en stiftare (the settler) ger en förvaltare (the trustee) i uppdrag att omhänderta egendom och dess eventuella avkastningar för vissa förmånstagare (the beneficiaries) räkning. Förvaltaruppdraget innebär ofta så långtgående befogenheter…

IBAN blir obligatoriskt inom Europeiska Unionen!

Genom Plusgirot Sverige har vi fått kännedom att från den 1 januari 2006 blir IBAN obligatoriskt i hela Europeiska Unionen. När utlandsbetalningar göres så är det alltså bättre att ta reda på om betalningsmottagaren har ett IBAN nummer. Kostnaden att skicka utlandsbetalningar med IBAN är mycket billigare än att skicka SWIFT eller Sort Code betalningar.…