Dröjsmålsräntan har ersatts av referensränta

Diskontot har ersatts av en referensränta som Riksbanken fastställer varje kalenderhalvår. Den baseras på ett snittvärde av reporäntan för närmast föregående halvårsperiod. Vid beräkning av dröjsmålsränta tar man gällande referensränta samt ett tillägg av åtta procentenheter. För perioden 2002-07-01 – 2002-12-31 är referensräntan 4,5%, dröjsmålsräntan blir då 12,5%. Denna lag (2002:352) trädde i kraft den…

Skattetillägget och europarätten efter Europadomstolens domar!

Den 23 juli 2002 avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg två domar avseende det svenska skattetillägget (målen Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi och Vulic mot Sverige). Målen som var de första där det svenska skattetillägget var för prövning på detta plan ledde till att domstolen anser att skattetillägget omfattas av rättssäkerhetsgarantierna från artikel…

Taxiägare fick trafiktillståndsvarning borttagen!

Som vi har berättat i flera av våra tidigare nyhetsbrev om problemet med taxameterlagstiftningen har det nu visat sig att trafiktillståndsinnehavare kan få borttagna påföljder som bygger på brott mot taxameterlagstiftningen före 1 januari 2000. I resningsmålet 2885-2002 hos Kammarrätten i Göteborg ansåg domstolen den 8 oktober 2002 att det gick ej att ålägga en…

Vilka skyldigheter har myndigheter kring sin handläggning?

Ur Europarättslig Tidskrift 2002:2 berättas följande om myndigheters skyldigheter kring handläggningen av ärenden: Sidan 249: I svensk rätt finns ett allmänt krav på handläggning av ett ärende skall ske skyndsamt. I 7§ förvaltningslagen anges att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.…

Ansökarländernas företagare diskrimineras av Migrationsverket!

Antalet östeuropéer som kommer till Sverige enligt våra tidigare nyhetsbrev ökar ständigt. Mycket på grund av den ökade massmediala bevakningen. Så som vi har berättat tidigare kan företagarna stanna i Sverige upp till 90 dagar utan varken uppehållstillstånd och arbetstillstånd om de driver sin verksamhet i en företagsform som inte har anställningskontrakt mellan personerna och…