Europeiska Kommissionen anser att svenska höga domstolar missköter sig!

Europeiska Kommissionen har i ett motiverat yttrande den 13 oktober 2004 (2003/2161 C(2004)3899) skrivit till svenska regeringen och begärt att åtgärder skall vidtagas inom två månader avseende svenska domstolars skötsel i EU frågor. Bakgrunden är följande: Enligt EG-rättens artikel 234 kan domstolar begära förhandsbesked från EG-domstolen i Luxemburg i frågor där den nationella domstolen anser…

Ränta införs på medel i periodiseringsfonder

Vinstmedel som juridiska personer avsatt i periodiseringsfonder kommer att beläggas med ränta. En schablonintäkt beräknas genom att summan av periodiseringsfonderna vid årets ingång multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret minskad med två procentenheter. Intäkten ska sedan tas upp vid inkomstbeskattningen. Den nya regeln träder i kraft den 1 januari 2005…