Taxiägare fick trafiktillståndsvarning borttagen!

Som vi har berättat i flera av våra tidigare nyhetsbrev om problemet med taxameterlagstiftningen har det nu visat sig att trafiktillståndsinnehavare kan få borttagna påföljder som bygger på brott mot taxameterlagstiftningen före 1 januari 2000. I resningsmålet 2885-2002 hos Kammarrätten i Göteborg ansåg domstolen den 8 oktober 2002 att det gick ej att ålägga en…

Vissa taxiägare kan få taxameterersättning av Justitekanslern!

Vi berättade i vårt nyhetsbrev 1999 att Sverige saknade taxameterlagstiftning. Nu har det visat sig att taxiföretagen kan få ersättning från JK (Justitekanslern). Ersättning beviljas därför att Vägverket tvingade taxiföretagen att införskaffa taxameterutrustning genom föreskrift VVFS 1997:190 som saknade rättslig verkan genom EG-lagstiftningens notifieringsdirektiv. JK beslöt den 19 september 2001 (Dnr 4243-99-40) att bevilja skadeståndsersättning…

Sveriges taxameterlagstiftning hänger i luften!

Brochs Redovisningsbyrå KB kan avslöja att Sverige f n i princip inte har någon lagstiftning som styr hur en elektronisk taxameter skall se ut. Grunden till detta står att finna vid att det inom EU finns ett direktiv som heter ”notifieringsdirektivet” som ålägger EU-länderna att underrätta Europeiska Komissionen om nationella lagstiftningar avseende elektroniska varor. När…