Skatteverket missade registrera inkomsten

Kammarrätten i Göteborg har i ett beslut 4954—4956-08, 20081113, beviljat resning sedan det framkommit att Skatteverket har missat att registrera en dansk medborgares svenska arbetsinkomst som pensionsgrundande i en tid av tre år. Bakgrunden är sådan att den danske medborgaren som bor i Helsingör, Danmark har varit verksam hos en svensk arbetsgivare som redovisat och…

Kvartalsmoms införs från 1 januari 2008 för vissa företag

Riksdagen har i december 2007 antagit Regeringens proposition (2007/08:25) om förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor. Klienters inlämningstidpunkter för redovisningsuppdrag till byrån ändras inte på grund av momsförändringarna I korthet betyder propositionen att företag som har ett beräkningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import uppgår till högst 40 miljoner kronor per år kommer redovisa sin…

Ränta införs på medel i periodiseringsfonder

Vinstmedel som juridiska personer avsatt i periodiseringsfonder kommer att beläggas med ränta. En schablonintäkt beräknas genom att summan av periodiseringsfonderna vid årets ingång multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret minskad med två procentenheter. Intäkten ska sedan tas upp vid inkomstbeskattningen. Den nya regeln träder i kraft den 1 januari 2005…

Skattetillägget ger folket rätt att inte medverka i skatteutredningar!

Skattetillägget är ett straff som påförs av skattemyndigheterna i de flesta tillfällen där det förekommer en annan uppfattning hos skattemyndigheterna kring beskattningsfrågan än den uppfattning som den enskilda skattebetalaren har. För att bättre förstå det svenska skattetilläggets bakgrund beskrivs här sanktionssystemet kort. Skattetillägget infördes 1972 för att komplettera det straffrättsliga sanktionssystem som ansågs orättvist då…

Skattetillägget och europarätten efter Europadomstolens domar!

Den 23 juli 2002 avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg två domar avseende det svenska skattetillägget (målen Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi och Vulic mot Sverige). Målen som var de första där det svenska skattetillägget var för prövning på detta plan ledde till att domstolen anser att skattetillägget omfattas av rättssäkerhetsgarantierna från artikel…

Inget skattetillägg för enstaka momsfel

Regerinsrätten har i den dom 3999-06, 20081120, kommit fram till att enstaka momsfel ska inte resultera i skattetillägg. Regerigensrätten anser att skattetillägg bara ska vara aktuellt om felet inte skulle ha upptäckts. Bakgrund: Ett stängselföretag gjorde dubbelt momsavdrag på nästan en halv miljon kronor i samband med varuköp i Europa. Det var först när Skatteverket…

Ovanlig rapport från Riksskatteverket om framtiden – år 2010

RSV Rapport 2000:9 heter ”Vår förvaltning år 2010 – i globaliseringens spår”. Rapporten kan beställas kostnadsfritt av allmänheten och den omfattar över 700 sidor. Rapporten visar att det är internationaliseringen och europafrågorna som i större och större utsträckning kommer påverka det svenska samhället. Det är svårt i vårt nyhetsbrev att avspegla en så omfattande och…

Krav på F-skattebevis har ibland ej stöd i lagen!

Ett F-skattebevis är inte ett körkort för att få vara egen företagare utan ett bevis på att Skattemyndigheten har godkänt personen så att denne själv kan göra sina inbetalningar av skatt. Driver personen tjänsteföretag och ej har F-skattebevis är det normala förfarandet att köparen av tjänsten skall göra skatteavdrag vid utbetalningen och skicka in kontrolluppgift…