Enklare redovisningsregler för mindre aktiebolag (K2)

Bokföringsnämnden har i ett allmänt råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning för mindre aktiebolag kommit fram med regler som förenklar upprättande av årsredovisningar. Rådet gäller årsredovisningar som upprättas per den 31 december 2008 eller senare. De förenklade regler kan användas om två av följande tre villkor är uppfyllda: Företag som är moderföretag i en större koncern…

Statlig utredning föreslår ökade krav på kontantbranscherna!

Statliga utredningen SOU 2005:35 har behandlat frågor kring hur man kan komma åt det som omskrevs som allvarliga problem i kontantbranscherna av 2004 års skattekontrollutredning. I det förslag som utredningen föreslår ingår idén att Skatteverkets skattebrottsenheter skall få rätt att kunna genomföra husrannsakan. De husrannsakningar som skall utföras av Skatteverket skall endast ske i det…

Nya regler för upprättande av fakturor med moms!

Ett EG-direktiv som antogs den 20 december 2001 (Rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EGG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller moms) har föranlett en svensk lag ändring i mervärdesskattelagen kring fakturors upprättande. Lagändringen börjar gälla från den 1 januari 2004. Den nya lagen upprättar en skyldighet…

Löpande bokföring och verifikationer

Redovisningskonsulterna informerar: Enligt bokföringslagen 5 kap.2§, skall kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Enligt BFN accepteras inte att man dröjer med bokföringen utöver den fördröjning till efterföljande arbetsdag som medges enligt NBFN. Kassabokföringsskyldigheten kan fullgöras genom noteringar t.ex. i en kassajournal. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske. Många småföretag använder…

Nya revisorskrav i svenska HB/KB!

Riksdagen tycks ha ångrat sig när det gäller kraven på vem som skall revidera svenska handels- och kommanditbolag som ägs av ett svenskt eller utländskt aktiebolag. Enligt den nya årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ställdes inga yrkeskrav på revisorer som skulle revidera bolagen men genom ett tillägg (SFS 1998:762) har krav uppkommit. Lagen säger, ”endast den som…