Nätverket Solvit – klagoinstans mot myndigheter inom EU

Fler och fler händelser i dagens samhälle har att göra med EG-rätten. Företagare utsätts i större utsträkning för kränkningar och/eller problemställningar där EG-rätten är en faktor som måste prövas. Problemet är att många tjänstemän på myndigheter saknar kunskaper om hur EG-rätten påverkar den nationella rätten. Personer kan känna sig hjälplösa. Nu finns det dock en…

IBAN blir obligatoriskt inom Europeiska Unionen!

Genom Plusgirot Sverige har vi fått kännedom att från den 1 januari 2006 blir IBAN obligatoriskt i hela Europeiska Unionen. När utlandsbetalningar göres så är det alltså bättre att ta reda på om betalningsmottagaren har ett IBAN nummer. Kostnaden att skicka utlandsbetalningar med IBAN är mycket billigare än att skicka SWIFT eller Sort Code betalningar.…

Europeiska Kommissionen anser att svenska höga domstolar missköter sig!

Europeiska Kommissionen har i ett motiverat yttrande den 13 oktober 2004 (2003/2161 C(2004)3899) skrivit till svenska regeringen och begärt att åtgärder skall vidtagas inom två månader avseende svenska domstolars skötsel i EU frågor. Bakgrunden är följande: Enligt EG-rättens artikel 234 kan domstolar begära förhandsbesked från EG-domstolen i Luxemburg i frågor där den nationella domstolen anser…

Skattetillägget ger folket rätt att inte medverka i skatteutredningar!

Skattetillägget är ett straff som påförs av skattemyndigheterna i de flesta tillfällen där det förekommer en annan uppfattning hos skattemyndigheterna kring beskattningsfrågan än den uppfattning som den enskilda skattebetalaren har. För att bättre förstå det svenska skattetilläggets bakgrund beskrivs här sanktionssystemet kort. Skattetillägget infördes 1972 för att komplettera det straffrättsliga sanktionssystem som ansågs orättvist då…

Skattetillägget och europarätten efter Europadomstolens domar!

Den 23 juli 2002 avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg två domar avseende det svenska skattetillägget (målen Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi och Vulic mot Sverige). Målen som var de första där det svenska skattetillägget var för prövning på detta plan ledde till att domstolen anser att skattetillägget omfattas av rättssäkerhetsgarantierna från artikel…

Taxiägare fick trafiktillståndsvarning borttagen!

Som vi har berättat i flera av våra tidigare nyhetsbrev om problemet med taxameterlagstiftningen har det nu visat sig att trafiktillståndsinnehavare kan få borttagna påföljder som bygger på brott mot taxameterlagstiftningen före 1 januari 2000. I resningsmålet 2885-2002 hos Kammarrätten i Göteborg ansåg domstolen den 8 oktober 2002 att det gick ej att ålägga en…

Vissa taxiägare kan få taxameterersättning av Justitekanslern!

Vi berättade i vårt nyhetsbrev 1999 att Sverige saknade taxameterlagstiftning. Nu har det visat sig att taxiföretagen kan få ersättning från JK (Justitekanslern). Ersättning beviljas därför att Vägverket tvingade taxiföretagen att införskaffa taxameterutrustning genom föreskrift VVFS 1997:190 som saknade rättslig verkan genom EG-lagstiftningens notifieringsdirektiv. JK beslöt den 19 september 2001 (Dnr 4243-99-40) att bevilja skadeståndsersättning…