Högsta Domstolen utdömer skadestånd mot staten på grund av ECHR!

Högsta Domstolen har i en vägledande dom den 9 juni 2005 (mål T 72-04) låtit utdöma skadestånds ersättning till en klagande baserat direkt på europakonventionen. Domen är mycket speciell därför att tidigare har de svenska domstolarna normalt endast låtit skadestånd baseras på enbart traditionell svensk rätt och inte på europakonventionen. Kort sagt öppnar detta upp…

Detaljer

Statlig utredning föreslår ökade krav på kontantbranscherna!

Statliga utredningen SOU 2005:35 har behandlat frågor kring hur man kan komma åt det som omskrevs som allvarliga problem i kontantbranscherna av 2004 års skattekontrollutredning. I det förslag som utredningen föreslår ingår idén att Skatteverkets skattebrottsenheter skall få rätt att kunna genomföra husrannsakan. De husrannsakningar som skall utföras av Skatteverket skall endast ske i det…

Detaljer

Brochs Redovisningsbyrå KB ingår i Broch Group™

Brochs Redovisningsbyrå KB ingår i Broch Group™ sedan 1 januari 2005. Broch Group™ är ett gemensamt marknadsföringskoncept. Övriga företag som f.n. finns med i Broch Group™ är Europe Advisers Ltd (Gibraltar) och Broch Corporate Service LLP (England). Europe Advisers Ltd startades 1998 i Gibraltar av Alexander E. Broch. Bolaget har två verksamhetsinriktningar, juridiska tjänster och…

Detaljer

Europeiska Kommissionen anser att svenska höga domstolar missköter sig!

Europeiska Kommissionen har i ett motiverat yttrande den 13 oktober 2004 (2003/2161 C(2004)3899) skrivit till svenska regeringen och begärt att åtgärder skall vidtagas inom två månader avseende svenska domstolars skötsel i EU frågor. Bakgrunden är följande: Enligt EG-rättens artikel 234 kan domstolar begära förhandsbesked från EG-domstolen i Luxemburg i frågor där den nationella domstolen anser…

Detaljer

Ränta införs på medel i periodiseringsfonder

Vinstmedel som juridiska personer avsatt i periodiseringsfonder kommer att beläggas med ränta. En schablonintäkt beräknas genom att summan av periodiseringsfonderna vid årets ingång multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret minskad med två procentenheter. Intäkten ska sedan tas upp vid inkomstbeskattningen. Den nya regeln träder i kraft den 1 januari 2005…

Detaljer

Polis och åklagare förlorar förhörsbevisning vid avvisning av utlänningar!

Göta Hovrätt har i en dom (mål B2525-03) den 4 oktober 2004 kommit till slutsatsen att åklagarens förhörsbevisning i mål om brott mot utlänningslagen saknar värde. Detta då motparten inte fick möjlighet att närvara vid förhören eller få utlänningarna hörda i rätten. Hovrätten resonerar så här: En grundläggande princip som kommer till uttryck i artikel…

Detaljer