Ansökarländernas företagare diskrimineras av Migrationsverket!

Antalet östeuropéer som kommer till Sverige enligt våra tidigare nyhetsbrev ökar ständigt. Mycket på grund av den ökade massmediala bevakningen. Så som vi har berättat tidigare kan företagarna stanna i Sverige upp till 90 dagar utan varken uppehållstillstånd och arbetstillstånd om de driver sin verksamhet i en företagsform som inte har anställningskontrakt mellan personerna och…

Detaljer

Löpande bokföring och verifikationer

Redovisningskonsulterna informerar: Enligt bokföringslagen 5 kap.2§, skall kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Enligt BFN accepteras inte att man dröjer med bokföringen utöver den fördröjning till efterföljande arbetsdag som medges enligt NBFN. Kassabokföringsskyldigheten kan fullgöras genom noteringar t.ex. i en kassajournal. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske. Många småföretag använder…

Detaljer

Vissa taxiägare kan få taxameterersättning av Justitekanslern!

Vi berättade i vårt nyhetsbrev 1999 att Sverige saknade taxameterlagstiftning. Nu har det visat sig att taxiföretagen kan få ersättning från JK (Justitekanslern). Ersättning beviljas därför att Vägverket tvingade taxiföretagen att införskaffa taxameterutrustning genom föreskrift VVFS 1997:190 som saknade rättslig verkan genom EG-lagstiftningens notifieringsdirektiv. JK beslöt den 19 september 2001 (Dnr 4243-99-40) att bevilja skadeståndsersättning…

Detaljer

Domar från EG-domstolen öppnar upp för östeuropeisk arbetskraft!

EG-domstolen har under hösten avkunnat domar (C-63/99, C-235/99, C-257/99 av den 27 september 2001 och C-268/99 av den 20 november 2001) som bekräftar att ansökarländernas medborgare (Polen, de baltiska stater, Tjecken, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovenien, Malta och Cypern) har rättskrav genom gemenskapslagstiftningen på att få uppehålls- och arbetstillstånd som egna företagare inom den Europeiska…

Detaljer

Inget skattetillägg för enstaka momsfel

Regerinsrätten har i den dom 3999-06, 20081120, kommit fram till att enstaka momsfel ska inte resultera i skattetillägg. Regerigensrätten anser att skattetillägg bara ska vara aktuellt om felet inte skulle ha upptäckts. Bakgrund: Ett stängselföretag gjorde dubbelt momsavdrag på nästan en halv miljon kronor i samband med varuköp i Europa. Det var först när Skatteverket…

Detaljer