Nya regler för upprättande av fakturor med moms!

Ett EG-direktiv som antogs den 20 december 2001 (Rådets direktiv 2001/115/EG om ändring av direktiv 77/388/EGG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller moms) har föranlett en svensk lag ändring i mervärdesskattelagen kring fakturors upprättande. Lagändringen börjar gälla från den 1 januari 2004. Den nya lagen upprättar en skyldighet…

Detaljer

Butiksägare är skyldiga att underrätta myndighet om rån mot butiken!

Ägaren till en 7-elevenbutik i Stockholm har fått ett strafföreläggande utfärdat efter att hon låtit bli underrätta Arbetsmiljöinspektionen (AI) om ett rån mot butiken. Butiksägaren fick reda på händelsen samma dag som den inträffade av butiksbiträdet men underrättade inte AI. Enligt 2 § arbetsmiljöförordningen har en butiksägare skyldighet att underrätta AI om rån. Butiksägaren fick…

Detaljer

Skattetillägget ger folket rätt att inte medverka i skatteutredningar!

Skattetillägget är ett straff som påförs av skattemyndigheterna i de flesta tillfällen där det förekommer en annan uppfattning hos skattemyndigheterna kring beskattningsfrågan än den uppfattning som den enskilda skattebetalaren har. För att bättre förstå det svenska skattetilläggets bakgrund beskrivs här sanktionssystemet kort. Skattetillägget infördes 1972 för att komplettera det straffrättsliga sanktionssystem som ansågs orättvist då…

Detaljer

Dröjsmålsräntan har ersatts av referensränta

Diskontot har ersatts av en referensränta som Riksbanken fastställer varje kalenderhalvår. Den baseras på ett snittvärde av reporäntan för närmast föregående halvårsperiod. Vid beräkning av dröjsmålsränta tar man gällande referensränta samt ett tillägg av åtta procentenheter. För perioden 2002-07-01 – 2002-12-31 är referensräntan 4,5%, dröjsmålsräntan blir då 12,5%. Denna lag (2002:352) trädde i kraft den…

Detaljer

Skattetillägget och europarätten efter Europadomstolens domar!

Den 23 juli 2002 avkunnade Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg två domar avseende det svenska skattetillägget (målen Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi och Vulic mot Sverige). Målen som var de första där det svenska skattetillägget var för prövning på detta plan ledde till att domstolen anser att skattetillägget omfattas av rättssäkerhetsgarantierna från artikel…

Detaljer

Vilka skyldigheter har myndigheter kring sin handläggning?

Ur Europarättslig Tidskrift 2002:2 berättas följande om myndigheters skyldigheter kring handläggningen av ärenden: Sidan 249: I svensk rätt finns ett allmänt krav på handläggning av ett ärende skall ske skyndsamt. I 7§ förvaltningslagen anges att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.…

Detaljer